Utviklingsforstyrrelse ???

Nyfødt, frisk, Hjertefeil, operasjon, etterfulgt av hjerneskade. 1,5 år gammel kan mindre enn en nyfødt. Blind også. Sykhuset sa snues 4 ganger i døgnet resten av livet. Så kampen tilbake til livet. Mye famling lite hjelp av det offentlige. Så vi måtte leite etter behandling sjølv.brukte akupunktur så hun fikk igjen synet. Fant tilfeldig Tomatis beskrevet i et blad. Vi ringte til Trondheim og fikk komme. Jenta var da 12 år. Etter få tima musikk så vi bedring. Hun husker bedre, klarte å pusle puslespill på 200 brikker. Klarte å rekke fram til toalettet.før var det ofte uhell. Lærte å lese, skrive, prater veldig bra. Vi opplever at Tomatis metoden har hjulpet oss veldig mye. Ordner opp i kroppen på naturligvis. Små skritt i riktig retning. Hjertebarnet mitt er snart 21 år tommel opp for Tomatis metoden. Mvh Lilliann Almstad.

image

Fakta om metoden

Når vi snakker om at en person er oppmerksom eller konsentrert mener vi vanligvis at denne er  opptatt av en utvalgt del av eller et aspekt ved de påvirkninger og informasjoner som denne mottar fra enten omgivelsene eller fra egen kropp. Dette skjer samtidig som han/hun i nødvendig omfang undertrykker eller siler bort uvedkommende og forstyrrende signaler.
Vår tid oppleves av mange som uoversiktlig og frustrerende med sine raske forandringer og sitt høye tempo noe  som mere enn noensinne krever at vi velger hva vi skal ha vår oppmerksomhet rettet mot. Mange så vel voksne som barn/ungdom vet ikke hva de skal gjøre med sitt liv, og føler seg samtidig nærmest druknet i informasjon og detaljer, uten mulighet til å sortere.  Har man i tillegg en type av forstyrrelse/svekkelse av oppmerksomhetsfunksjonen blir ikke problemene noe lettere i en tid hvor det finnes så lite rutinepregede aktiviteter, og hvor man hele tiden skal innstille seg på noe nytt.
Den menneskelige hjerne er det mest kompliserte organ vi kjenner til. Den inneholder mer enn 20 milliarder nerveceller, som gjennom et stort antall nervefibrer står i forbindelse med hverandre. Hver enkelt nervecelle kan ha kontakt med opptil 300.000 andre nerveceller, hvorfor omfanget og antallet kommunikasjonsveier i nervesystemet er enormt. Det er signaler gjennom disse kommunikasjonsveier som gjør det mulig for oss å bevege oss, kjenne, tale, høre, se og oppleve verden i og rundt oss.
For mer enn 40 år siden gjorde den franske øre, nese, hals-legen Alfred Tomatis noen overraskende oppdagelser som førte til utviklingen av Tomatis metode. Denne metoden blir benevnt med ulike navn, alt fra lyttetrening, lyttestimulering til lytteterapi. Dens hensikt er å trene opp lytteevnen, forbedre lære- og språkmulighetene, kommunikasjon, kreativitet og sosial adferd.
Tomatis metode har hjulpet tusenvis av barn og voksne med problemer som dreier seg om lytteevne og oppfattelse (auditiv prosessering), dysleksi, lærevansker, ADD, ADHD, DAMP, autisme og PDD, nevrologisk eller genetisk betingede utviklingsforsinkelser som for eksempel cerebral parese, Down syndrom samt de med motorikk og koordineringsproblemer, øresus, nedsatt hørsel, enkelte nevrologiske lidelser. Metoden har hjulpet ikke minst voksne til å bekjempe depresjoner, tilvenningsvansker til nye situasjoner, lære fremmed språk hurtigere, utviklet bedre kommunikasjonsferdigheter, forbedret kreativiteten og andre ferdigheter.  Mange musikere, sangere, og skuespillere har blitt i stand til å finjustere sine ferdigheter ved hjelp av Tomatis metode. Sist men ikke minst har mange klienter merket psykiske forandringer, herunder større selvtillit, mer energi og motivasjon, bedre tenkeevne og en følelse av velvære.
Lyttingen blir forbedret ved å trene øret og dermed stimulere nervesystemet. Fordi lytting er en hjørnestein i utviklingen av mange andre ferdigheter, innebærer det  å forbedre lytteevnen at en oppnår forbedret læreevne, språk og kommunikasjonsferdigheter. En bør huske at uansett om det gjelder oppmerksomhet, motivasjon, selvbeherskelse, lesing, skriving, snakking eller bare det å utvikle vennskap, så er alt dette avhengig av god lytteevne.
Metoden blir i dag benyttet ved mer enn 100 sentre i hele verden. Disse blir i dag ledet av sertifiserte spesialister med bakgrunn innen kommunikasjon, medisin, psykologi eller pedagogikk etc.
Dr. Tomatis har gjennom årenes løp utviklet kompliserte teorier rundt ørets ulike funksjoner og dets tilknytning til stemmen. Vi vil i det etterfølgende kun presentere noen av de grunnleggende ideer, som alt er basert på lytteprosessens nevro-fysiologi, nemlig :
1.                 Øret som apparat for å høre (sneglehuset)
2.                 Øret som sentral for balanse og kroppstilling (det vestibulære system)
3.                 Øret som apparat for å generere energi til hjernen
4.                 Det ledende øret
5.                 Sammenhengen mellom øret og stemmen
1.    Øret som apparat for å høre
Når vi snakker om øret tenker vi som oftest på verbet å høre. Lytting, ikke høring, er imidlertid primærfunksjonen til øret. Det er sneglehuset i det indre ørets oppgave å analysere lyder, noe som er spesielt viktig for språkforståelse og oppfattelse.
I følge Dr. Tomatis er å høre en passiv prosess, mens lytting er en aktiv prosess, som krever at man ønsker å bruke ørets kapasitet fullt ut. Vi kan nemlig ha en utmerket hørsel, men likevel være dårlige lyttere.
Mange barn med lærevansker, ADD, DAMP, ADHD o.a. kan ha en utmerket hørsel, men kan fortsatt ikke lese ordentlig eller konsentrere seg. Deres problem er et lytteproblem, og som et resultat kan de ikke konsentrere seg og har et problem med lesing.
Hvis du ønsker å vite om du selv eller ditt barn har lytteproblemer, se Paul Madaule’s spørreskjema, velg ”TEST DEG SELV” på vår meny.
Å lytte handler både om evnen til å ta inn informasjon som å være i stand til å filtrere ut irrelevant informasjon. Når våre sanser er riktig innstilt og prosessen i hjernen går riktig for seg så vil irrelevante stimuli bli utstengt, og vi blir i stand til å fokusere og konsentrere oss om det som er vesentlig fra våre omgivelser eller fra oss selv uten å føle oss bombardert av mengden av informasjon. Vi kan sortere og organisere denne informasjonen i meningsfulle sammenhenger slik at vi skiller mellom f.eks. adferd, intensjoner, mål, meninger og verdier samt rammer o.a. På den annen side når denne prosessen blir forstyrret oppstår lytteproblemer, som igjen medfører problemer så vel i kommunikasjon som i sosiale ferdigheter, adferd og ikke minst teoretisk/akademiske problemer.
Lyttetrening slik den er utviklet av Dr. Tomatis hjelper til å utvikle eller trene opp ørets evne til å lytte på en effektiv, organisert og balansert måte. Målet er å bli i stand til å utnytte hjernens kapasitet til å lære, mer enn det å lære spesielle fag/ferdigheter.
Når lyttefunksjonen er opptrenet viser hjernen en mer effektiv læreevne når den utsettes for omgivelsenes stimulering.

2.    Øret som sentral for balanse og kroppsstilling
I følge Dr. Tomatis kontrollerer vestibylen, som er en del av det indre øret, balanse, koordinasjon, kroppens orientering i forhold til omverden, muskeltonus etc.
Vestibulær og sneglehuset danner til sammen en koblingsstasjon mellom nervesystemet og hjernen hva gjelder all informasjon fra sansene det være seg berøring, smak, lukt, syns- og hørselsinntrykk som alle blir tolket og videreformidlet denne vei. Barn som har vestibulær-/sneglehusproblemer har ofte ulike problemer med å behandle og integrere sansesignaler.
Det er viktig å nevne noen andre forhold rundt øret som henspiller på de samme forhold. Vi har to svært sentrale muskler i det indre øret: stigbøylens muskel (m. stapedius) og hammerens muskel (m. tensor tympani), den siste strammer trommehinnen. Tomatis fant i sin tid ut at stigbøylens muskel var særlig sentral i det denne kontrollerer bl.a. hammeren, ambolten og stigbøylen samt de tre små bena i mellomøret, for at vi skal kunne høre de mer høyfrekvente lydene i tale og i musikk. Han fant dessuten at muskelen hadde med vår holdning å gjøre. Dersom stigbøylens muskel var slapp, hadde også personen tilsvarende slapp holdning. Når Tomatis trening ved hjelp av det elektroniske øret ble gjennomført, og tilsvarende strammet opp stigbøylens muskel, rettet holdningen seg automatisk opp. Denne muskelen, konkluderte Dr. Tomatis med stod i et intimt samspill med sneglehuset i det indre øret.
3.    Øret som apparat for å generere energi til hjernen
En annen viktig funksjon ved øret og dens forbindelse til hjernen er at høyfrekvente lyder gir energi til hjernen, mens det motsatte skjer ved bruk av lavfrekvente lyder.
De lavfrekvente lydene får vårt legeme til å føle behov for å bevege seg, som en kompensasjon for denne uttapping, og i forsøk på å tilføre energi til hjernen. Dette skjer ved at kroppen aktiverer de semisirkulære kanaler i vestibulærsystemet. Dersom disse lavfrekvente lydene vedvarer vil vårt legeme fortsette å bevege seg til man er utslitt. Denne effekten er ofte sett hos mennesker som lytter til Rock- og Rap-musikk. Nå må det umiddelbart tilføyes at det er ikke slik at lavfrekvente lyder er bare dårlig for kroppen og vis a versa. Erfaringsmessig kan f.eks. musikk og lydimpulser med lave frekvenser være gunstig der mennesker er altfor lite i kontakt med kroppen sin, f.eks slik situasjonen er i visse ungdomsmiljøer i urbane strøk, hvor kroppsarbeid er lite utbredt til inntekt for mental overstimulering. På en annen side vil et stykke av Mozart med sin overtonerikdom, generere en helt annen adferd.
Dr. Tomatis merket seg at når vår hjerne er godt oppladet kan vi konsentrere oss, organisere minnet, fokusere oppmerksomhet, lære, arbeide i lengre perioder uten anstrengelse.
De fleste barn eller voksne med interesse for klassisk musikk får mer enn nok energi tilført gjennom denne ørets funksjon og opplever sjelden å føle seg tappet for energi eller deprimert. På den annen side hos hyperaktive barn finner man ofte at disse befinner seg i konstant bevegelse i forsøk på å lade opp hjernen gjennom vestibulær aktivitet. Mennesker hvis hjerne stadig ikke lades skikkelig opp, har eller opplever store problemer særlig når disse konfronteres med de mange utfordringer som samfunnet av i dag byr på med sitt høye tempo.
4.    Det ledende øret
Overraskende nok for mange skal og bør vi ha et dominerende øre; noen er høyre øre dominant, andre er venstre øre dominant, atter andre har ikke dominans på noe øre. Fordelen til de som er høyre øre dominant er den at det høyre øre behandler innkommende lyttesignaler raskere enn det venstre øret (auditiv prosessering). Derfor vil et menneske som er høyre øre dominant kontrollere tale og stemme, herunder intensitet, frekvens, tonalitet, rytme og flyt mye bedre enn de som har motsatt eller ingen dominans.
Tomatis’ program lærer klienten å bruke det høyre øret mer effektivt. Når de lærer dette så vil de selv oppleve å få bedre kontroll over sin stemme og således bli i stand til å kommunisere bedre. Dette vil styrke deres selvbeherskelse og selvtillit. Mange forskere som har studert resultatet av Tomatis metode på stammere har oppdaget at høyre øre dominante klienter viste en utmerket evne til å reagere spontant og nøyaktig, på følelsesmessige stimuli.
Den høyre øre dominante viste seg å være mer utadvendt, mer oppmerksom og hadde kontroll over sine følelsesmessige reaksjoner, var mindre henfallen til redsel, spenninger, frustrasjon og aggresjon, alt i tråd med Tomatis’ utsagn hva gjelder lateralitet.
5.    Sammenhengen mellom øret og stemmen
I 1953 presenterte Dr. Alfred Tomatis en lov for det franske vitenskapsakademi som sa at ”stemmen kan bare uttrykke det øret kan høre”.  Denne observasjonen forekom usannsynlig. Men Dr. Tomatis var i stand til å påvise at øret og stemmen var en del av det samme nevrologiske kretsløp, slik at endringer i det enes respons automatisk vil påvirke det andres funksjon. Denne observasjonen gjør vi ofte når sangere har et stemmeproblem. I mange tilfeller kommer stemmeproblemet fra et minimalt lytteproblem; hvor øret ikke er i stand til å sjekk ut nøyaktig tonen når denne skal produseres. Sangeren tvinges til å ”presse” stemmen i forsøk på å overvinne problemet. Når lytteproblemet er løst gjenvinner mange sangere sitt fulle potensiale.
Barn med kjedelig og forflatet stemme har ofte læreproblemer og lider under fenomenet dårlig lytting. En slik stemme indikerer f.eks. dårlig evne til å analysere overtoner. Dessuten kan problemer med øredominans være tilstede (lateralitet). Ved å forbedre lytteevnen og etablere høyre øre dominans vil stemmen gradvis forandres til å inneholde et rikt utvalg av overtoner, større grad av presisjon, harmoni, rytme og gi raskere respons.
6.    Når lytteevnen våkner
Tidlig hevdet Tomatis at fosteret hører og lytter til sin mors stemme. Vitenskapelig forskning har bekreftet dette. I dag er det allment akseptert at øret er det første organ som er fullt funksjonelt, dette skjer vanligvis allerede når fosteret er 4,5 mnd. Gammelt. Basert på en rekke studier av vitenskapelig litteratur og egne erfaringer konkluderte Tomatis med at mors stemme ikke bare er en emosjonell læring for barnet, men også forbereder barnet slik at dette virkelig ønsker å lære språk etter fødselen (ønske om kommunikasjon). D.v.s. lytting starter allerede i mors liv.
Av denne grunn har Dr. Tomatis fremmet bruken av mors røst for å ”gjenåpne” lytteprosessen. Stemmen blir da filtrert slik at denne i størst mulig grad minner om lyden slik den hørtes ut for fosteret i mors liv.
Ut fra reaksjonene hos både barn og voksne, er det helt klart at bruken av mors røst har stor virkning: barn roer seg ned som om stemmen behager dem; de virker mer tilfreds og følsom i positiv forstand, spesielt i forhold til sin mor.
Adoptivbarn knytter seg lettere og bedre til sin adoptiv mor. Mors røst utgjør den nødvendige og sterke basis som tillater lytteprosessens utvikling gjennom forskjellige stadier frem til utvikling av språk.
Hele prosessen er ikke noe annet enn et forsøk på å gjenopprette de forskjellige stadier i menneskets utvikling gjennom en symbolsk opplevelse; en slags omprogrammering.
Bruken av mors røst er kun et terapeutisk redskap for å skape eller gjenskape båndet mellom mor og barn, som eventuelt ikke ble fullstendig utviklet. Hundrevis av studier viser at båndet mellom mor og barn er fundamentalt for barnets utvikling og selvtillit, herpå bygger også barnets ønske om å kommunisere med omverden. Ved å benytte mors røst forsøker en å innstille barnet på å gjenoppta kontakten og lytte til sine første omsorgspersoner og til sine omgivelser. Denne psykologiske tilnærmingen må gå hånd i hånd med bearbeiding av sanseapparatet. Med Tomatis metode kombineres begge deler, for å etablere et solid fundament for videre utvikling.
7.    Lytteprogrammet
Metoden innebærer at man ved hjelp av musikk fra tilknyttet cd-/kassettspillere som er spesialfiltrert og som signalbehandles i nå-tid (realtime) i vårt lydanlegg, trener opp hørselorganet og hjernen til mer korrekt å oppfatte, sortere og prioritere innkommende lydsignaler.
Senere i prosessen kan mikrofon bli tatt i bruk, i en aktiv fase. Dette for å påskynde eller understøtte utviklingen av egen stemmebruk for å trene de kontrollmekanismer som gjelder i dette nevrologiske kretsløpet.
For mer detaljert informasjon ta kontakt med oss for uforbindtlig samtale eller be om mer informasjon. Forøvrig velg ”TOMATIS trening” i vår meny.
8.    Det elektroniske øret
Det elektroniske øret, som er det vesentlige elementet i treningen består bl.a. av en forsterker med to lydkanaler (audio channels). Den ene av kanalene har som oppgave å forsterke de lave frekvenser blant innkommende signaler/musikk, samtidig som høye frekvenser blir redusert.
Denne lydbehandlingen simulerer tilstanden benevnt «passiv høring». Når musikken når et visst volum, aktiveres en annen «gate» som omdirigerer lyden til den andre lydkanalen. Denne lydkanalen har en motsatt funksjon eller oppgave i det den forsterker de høye frekvenser, samtidig som den undertrykker de lave frekvenser. Denne lydbehandlingen simulerer tilstanden «aktiv lytting».
Resultatet av denne hurtige skiftning (alternering) eller «flip-flop» av musikk fra en kanal til den andre oppleves av tilhører som en pulsering. Denne pulseringen trener og styrker det auditive system, en slags «øregymnastikk» som forsterker den stimulerende effekt musikk har.
Det elektroniske øret er også utstyrt med en variabel forsinkelsesmekanisme på utgående lydsignal (til høretelefoner), som gjør det mulig for terapeuten å forbedre lytterens egen lydbehandling.
Ved hjelp av en spesiell balansefunksjon (sound attenuator), er det mulig å redusere intensiteten av musikken som sendes til begge ørene, uavhengig av hverandre. Denne funksjonen hjelper til å etablere eller styrke auditiv lateralitet; fortrinnsvis høyre øre dominans.

Dette er kort fortalt hvordan lyttingen blir trenet

Er du bekymret for ditt barns språkutvikling ?

Se hva mor til Tor-Bjørn gjorde.

EN MORS UTTALELSE om sitt barn med SEN SPRÅKUTVIKLING
– før, under og etter Tomatis behandling.

familie

 

«Eg tok kontakt med Tomatis senteret fordi min yngste av 5 barn ikkje kom i gang med språket. Ved 16 mnd alder hadde han ei feberkrampe. I begynnelsen hadde han normal språkutvikling, men så blei det plutselig stopp. Ved 2 års alder hadde han kun 5-6 ord. I barnehagen brukte dei en del tegn til tale. Han har alltid gjort alt for å bli forstått, aldri gitt opp før vi forstår han. I løpet av første runde
med Tomatis behandling begynte han og bruke tegn til tale til mor.

Da var han 27 mnd og hadde fortsatt bare 5-6 ord. Fram til neste
behadling, en mnd seinare kom det fleire og fleire ord, og ordlyder.
Etter 4 runde med tomatis har han no begynt og synge. Helsesøster har fulgt han opp siste året, men no har han komt innenfor normalen, og treng ikkje ekstra oppfølging med helsestasjonen.»

– Caroline Bertha Remseth

FORSINKET SPRÅK er et lytteproblem
Sen språkutvikling eller mangel på språk kan ha mange årsaker, som
spenner fra bl.a. hjerne-organisk og nervesystem via motoriske
problemer men også fra en historie med ørebetennelser eller vann i
mellomøret samt de første leveårs påtrykk. Alle disse faktorene
påvirker lydoppfattelse og analyse av lydbilde.

Øret som sanseorgan utgjør i størrelsesorden 90 % av alle
sansestimuli som når hjernen. Med andre ord øret er det viktigste
sanseorgan og dette selv om vi er hørselsvekket eller endog ikke
hørende. For å forstå det siste må en tenke på at øret er et organ
for å sanse bevegelser eller vibrasjoner altså ikke bare hørbare
lyder slik vi ofte tenker.

Øret er innvolvert i hver eneste av kroppens muskelbevegelser samt
påvirker mange av de hormonproduserende kjertlene, herunder
lykkehormoner og stresshormoner. Som en dirigent av et orkester,
koordinerer øret musklene i forbindelse med bevegelser, det som
kalles motorikk. Også anskikt og munn har muskler, et komplisert
samspill mellom over 100 muskler benyttes i forbindelse med tale.

Dr. Tomatis (1920 – 2001), en forhenværende fransk øre-, nese- og
halsspesialist, fremhever at å høre og å lytte er to adskilte
funksjoner som involverer ulike mekanismer. Mens høring er en passiv registrering av lyder, innebærer det å lytte en deltagende handling som forutsetter ønske om å bruke øret til å fokusere på utvalgte lyder, å velge ut den lydinformasjonen en ønsker slik at disse lydene fremstår på en klar og organisert måte.

Språkutvikling hos barn er i seg selv en læreprosess der lytting
spiller en avgjørende rolle. Lenge før barnet begynner å bable og
uttrykke sine første ord, har barnet trent ørene sine på å fokusere
på foreldrenes stemmer og språk for derigjennom å legge det språklige grunnlaget.Hovedelementene i musikk, tonehøyde, vibrasjon, intensitet og rytme, er også en del av det talte språk. Musikk er en velorganisert sekvens av lydimpulser og en utmerket måte for barn tilå lære seg hvordan lyder skal oppfattes på en organisert måte.

Når barnet har lytteproblemer ser vi i mange tilfeller at de ikke
liker musikk i det hele tatt, eller velger å ignorere den. Dette har
en fornuftig forklaring ut fra det vi vet om at en defekt lytteevne
betyr uklar, forvrengt eller monoton lydoppfattelse. Dr. Tomatis
hevder at problemer knyttet til språk og læring er utelukkende et
lytterelatert problem. For barn som mangler evnen til å lytte gir
dette store ulemper under prosessen som inngår i språkutviklingen.

Disse vil ha alvorlige probleme med å lese, stave, og kanskje også
med aritmetikk; de kan få diagnosen lærevansker eller dysleksi.
Tomatismetodens bruk av musikk gjør at barnet både slapper av og blir mer energisk. Musikken stimulerer til lytting og gir dermed barnet lyst til kommunikasjon og læring. Utvalgt og behandlet musikk brukt i spesifikke tilfeller i løpet av Tomatisbehandlingen er fordelaktig for barn med spesifikke språk-, lære- og kommunikasjonsproblemer, som er relatert til svak eller redusert lytteevne. Voksne med energiproblemer, tretthet, irritabilitet, konsentrasjonsproblemer og som ønsker stresshåndtering, holde tale og andre kommunikasjonsproblemer opplever også at behandlingen kan være nyttig.

«Med 16 års erfaring i bruk av musikk for å hjelpe barn, er jeg
overbevist om at barn trenger musikk for å vokse og utvikle seg
harmonisk. Jeg mener de skal utsettes for musikk så tidlig som mulig.
Med det menes før fødsel, gjennom morens sang. Musikalsk fostring på denne måten gjennom oppvekst, lærer barna at musikk ikke bare er et meget effektivt redskap, men også en god ledsager for resten av livet.»

-Tomatisterapeut Brynjulv Simonsen

Hva er Tomatis?

Den franske ørelegen Alfred A. Tomatis startet å utvikle sin metode på slutten av 1940-årene. Hans far var operasanger, og farens kolleger oppsøkte han for å få hjelp til sine stemmeproblemer. Slik startet det hele.
Under sitt arbeid med operasangere gjorde Dr. Tomatis en oppdagelse som skulle komme til få mange fremtidige konsekvenser. Han sammenfattet senere denne oppdagelsen i en av sine utredninger: «Stemmen inneholder bare de lydene som øret er i stand til å oppfatte». Denne utredningen beskriver den sterke koblingen mellom hørselen og ens egen stemme. Dr Tomatis oppdaget også at man bør lytte (og dermed styre) sin egen tale med høyre øre. Dessuten oppdaget han at hvis man lytter med sitt høyre øre er det lettere å forstå og oppfatte det som sies.
Disse oppdagelsene og mange andre ligger til grunn for den metoden som ble utviklet og som man begynte å benytte ved «Centre Tomatis» i Paris allerede på 1950 tallet. Metoden, som bygger på at man trener hørselsorganet med hjelp av patentert elektronisk utstyr, har vist sig å gi mange gode resultater mot mange problemer.
Grunnmaterialet i treningen er musikk av W.A. Mozart samt gregoriansk sang. Lyden som høres i hodetelefonene produseres i samme øyeblikk som du hører det, det vil si i sanntid. Akkurat Mozarts musikk gir effektiv stimulering gjennom sine livlige tonale karakter og den gregorianske sangen har den rolige karakteren uten aksentuering som underbygger integrasjon.
En av de vanligste problemer både for voksne og barn, er at de ikke lytter. Tomatismetoden bygger på at forskjellen mellom å høre og lytte er av avgjørende betydning, og tar for seg de mange problemene som en manglende evne til å lytte medfører.
Det å høre vil si å passivt motta lyd, mens lytting er en aktiv tilstand, med den hensikt å fokusere på lyd.
Personer med nedsatt evne til å lytte blir lett distraherte,  har ofte vanskelig for å konsentrere seg, være uoppmerksomme og kan ha problemer med å integrere sine sinnsintrykk.
Tomatismetoden har hjulpet mer en hundretusen barn, tenåringer og voksne i verden med blant annet konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer, lese- og skriveproblemer, dårlig selvtillit og sosial kompetanse, stress samt problemer med tale og stemme.

TEST DEG SELV

(Gjengitt med tillatelse fra (with prior written permission) «The listening center Toronto», Paul Madaule)

 

Det er ikke mulig å se om vi lytter tilstrekkelig, Derimot kan vi undersøke en del forhold rundt lyttingen ved å se på ferdigheter som har med eller påvirker lytting på en eller annen måte. Denne sjekklisten gir deg mulighet til å teste deg selv eller ditt barn med hensyn til lytteferdigheter. Skjemaet er ikke laget for å gi flest mulig poeng, men simpelthen gi en pekepinn på hvorvidt du eller dine nærmeste kan ha nytte av TOMATIS trening. (Fra ”When listening comes alive, by Paul Madaule, Moulin Publishing, 1994)

 

Din utviklings historie

Denne kunnskap er ekstremt viktig for på et tidlig tidspunkt å identifisere og forebygge lytteproblemer. Det kaster også lys på mulige årsaker.

 

 • Gjennomlevde din mor et stressende eller urolig svangerskap
 • Var din fødsel på noen måte en vanskelig fødsel
 • Er du adoptert
 • Var du på annen måte tidlig adskilt fra mor
 • Har du opplevd å være forsinket i motorisk utvikling
 • Har du vært plaget av tilbakevendende ørebetennelse på noe tidspunkt i ditt liv

 

Oppmerksomhet

Dette handler om den lytting som er rettet utad. Den holder deg i kontakt med omverden, og gir deg svar på f.eks. hva foregår hjemme, på arbeid eller i klasserommet.

 

 • Opplever du at du har vanskelig for å konsentrere deg
 • Blir du lett distrahert
 • Er du overfølsom for visse lyder
 • Opplever du ofte at man må gjenta spørsmål til deg
 • Hender det at du forveksler ord som høres like ut
 • Har du ofte behov for at ting som blir sagt til deg må repeteres
 • Opplever du vanskeligheter med å følge muntlige instruksjoner

 

Motorikk

Kroppens øre, fordi det kontrollerer balanse, koordinering og kroppens holdning, vies stor oppmerksomhet i denne sammenheng.

 

 • Synes du at du har dårlig holdning
 • Er du rastløs eller urolig
 • Har du vanskeligheter med å koordinere dine bevegelser
 • Synes du at du har dårlig rytmefølelse
 • Har du dårlig håndskrift
 • Har du vanskeligheter med å organisere og strukturere ditt arbeid
 • Har du vanskeligheter med å skille mellom høyre og venstre
 • Benytter du vekselvis høyre og venstre hånd på samme sak
 • Har du vanskeligheter med gymnastikk og sport

 

Energinivå

Øret fungerer som en dynamo som gir oss den energi som vi trenger for å overleve og for å leve et fullverdig liv

 

 • Har du vanskeligheter med å komme deg opp av sengen om morgenen
 • Blir du svært trett mot slutten av dagen
 • Bruker du å trekke saker som må gjøres ut i langdrag
 • Synes du at ditt energinivå er lavt
 • Er du hyperaktiv
 • Føler du deg ofte deprimert
 • Føler du deg overbelastet av daglig gjøremål

 

Uttrykksfullhet

Denne type lytting er rettet innover i oss selv. Vi benytter denne til å kontrollere vår stemme når vi snakker og synger.

 

 • Synes du at din stemme er flat og monoton
 • Har du vanskeligheter med å kontrollere volumet på din stemme (for  høyt/for lavt)
 • Behøver du ofte å lete etter ord
 • Opplever du at du har dårlig ordforråd
 • Er din setningsstruktur dårlig
 • Benytter du ofte stereotype uttrykk
 • Synger du falsk
 • Hender det at du forveksler ulike bokstaver
 • Har du vanskeligheter med å forstå det du leser
 • Har du vanskeligheter med å lese høyt
 • Staver du dårlig

 

Adferd og sosial tilpasningsevne

Lyttevansker er ofte knyttet til nedenfor nevnte forhold.

 

 • Har du lav toleransegrense eller blir lett frustrert
 • Har du dårlig selvtillit
 • Har du dårlig selvbilde
 • Er du sjenert
 • Kjenner du deg ofte engstelig og urolig
 • Har du vanskeligheter med å skape kontakter og skaffe nye venner
 • Har du for vane å dra deg unna eller unnvike andre
 • Opplever du at du er lett irritert
 • Savner du motivasjon og interesse for ditt arbeide/studier
 • Har du en negativ innstilling til arbeidet/skolen

 

Dersom du har svart bekreftende på flere av spørsmålene, eller er interessert i å vite mer om din lytteprofil, vennligst ta kontakt for en utredning eller be om mer informasjon.  

 


Dokument ansvarlig: Brynjulv Simonsen

Publisert av: Thomas Nygård

TOMATIS TRENING

 

Før du kan starte Tomatistrening hos oss, må vi gjøre en utredning. Dette foretar en av våre sertifiserte Tomatisterapeuter. Terapeuten forestår en omfattende lyttetest og intervjuer deg vedrørende din livssituasjon. Etter dette kan vi bedømme om Tomatismetoden kan hjelpe deg. Det gjøres oppmerksom på at utredningen er uforpliktende og at du ikke binder deg til å påbegynne noen trening.

 

Om du velger å gjennomføre treningen får du regelmessig treffe din personlige Tomatisterapeut for testing og oppfølging. terapeuten setter opp et individuelt tilpasset treningsprogram ut ifra dine behov og justerer dette i forhold til framsteg og endrede forutsetninger underveis.

 

Et typisk forløp vil således bli :

 

1.                 En frittstående 2 timers utredning, spesielt utviklet for Tomatis metode.

 

2.                 Intensiv 30 timers lyttetrening ved Trondheim Lytte- og Læresenter (2 timer pr.dag), samt 2 tester og konsultasjoner, etterfulgt av øvelser hjemme i 3 – 6 uker.

 

3.                 Lyttetrening i 15 timer ved Trondheim Lytte- og Læresenter (2 timer pr.dag), samt 2 tester og konsultasjoner, etterfulgt av øvelser hjemme i 3 – 6 uker.

 

4.                 Lyttetrening i 15 timer ved Trondheim Lytte- og Læresenter (2 timer pr.dag).

 

5.                 Sluttest og konsultasjon 4 – 6 måneder etter siste lyttetrening

 

 

Barna lytter i lekerommet, hvor de kan gjøre noe kreativt og stimulerende.

 

I lytterommet for voksne anbefaler vi tiden benyttet til avslapning, kortspill, puslespill etc. Lesing og teoretisk/akademisk aktivitet er frarådet mens man lytter.

 

Foreldre som følger sine barn blir tilbudt å lytte til et standard program.

 

 


Dokumentansvarlig: Brynjulv Simonsen

Publisert av: Thomas Nygård

Om Oss

Velkommen til Trondheim Lytte- og Læresenter.
Vi er ett av ca. 400 sertifiserte Tomatis®centre i verden, som ved hjelp av våre sertifiserte spesialister innen metoden kan hjelpe mennesker i alle aldre med problemer som enten har sin opprinnelse i, eller resulterer i utilstrekkelig lytteevne. Lyttetrening ved hjelp av Tomatis metode har til hensikt å bedre lyttekapasiteten, forbedre språk- og læringsferdigheter, kommunikasjon, kreativitet og sosial adferd.

Om oss:
Firmanavn: Trondheim Lytte- og Læresenter
Etablert: 28 juni 2000
Eiere:   Vigdis Nygård
Brynjulv simonsen
Selskapsform: Aksjeselskap

Adresse: Postboks 3584  Hospitalsløkkan, 7419 Trondheim
Tlf: 738 08 330
E-post: tomatis@tlls.no

Vi har forskjellige bakgrunn fra norsk næringsliv. Dette strekker seg fra entreprenørbransje til media, senere med mer vekt på markedskommunikasjon og bedriftsledelse.  Det siste brakte oss nærmere i kontakt med mennesker, og økte interessen for å arbeide terapeutisk.

Vigdis Nygård er daglig leder og som sådan har hun ansvaret for alt gjeldende administrativt og kommersielt. Hun er utdannet bedriftsøkonom og har gjennomført BI’s Masterprogram innen markedsførings ledelse og strategisk personalledelse.
Hun har arbeidet som typograf, annonsekonsulent, avdelingsleder i reklamebyrå og markedssjef.
Hun har også hatt en rekke styre og tillitsverv innen ulike organisasjoner , senest som president for Lions Club Bodø i perioden 1997/1998.
Vigdis Nygård er utdannet og sertifisert Tomatis terapeut.

Brynjulv Simonsen er faglig leder, hvilket innebærer ansvaret for det faglige og terapeutiske opplegget. Han er tidligere medlem av norsk forbund for psykoterapi NFP/EAP.
Han er utdannet ingeniør og siviløkonom med spesialisering innen internasjonalisering.
I tillegg har han bred utdannelse innenfor kommunikasjon, frem til sertifisering for Tverrfaglig Metakompetanse TMK®.
Han har arbeidet som elektromontør, ingeniør/saksbehandler, markedssjef, samt drevet sin egen elektroentreprenørbedrift med både butikker og tekniske avdelinger med totalt 60 ansatte.
Brynjulv Simonsen har mere enn 30 års erfaring som psykoterapeut og er i tillegg sertifisert Tomatis terapeut.